Історія створення кафедри бере свій початок з травня 1991 року. За рахунок реорганізації кафедри філософських і економічних наук та кафедри історії КПРС і партійно-політичної роботи Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації була створена кафедра соціально-гуманітарних наук. З березня 2016 року – кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, що входить до складу факультету менеджменту.

Кафедра є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки.

Кафедрою забезпечується навчальний процес з дисциплін соціально-гуманітарного циклу, здійснюється навчально-виховна, науково-методична та науково-дослідна діяльність за спеціалізаціями спеціальностей «Менеджмент», «Авіаційний транспорт», «Освітні, педагогічні науки» та профільним курсам дисциплін підготовки аспірантів КЛА НАУ.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

        ●  Вища школа та науково-педагогічна діяльність;
        ●  Професійна освіта;
        ●  Наука та науково-дослідна діяльність;
        ●  Історія України;
        ●  Історія української культури; 
        ●  Етика і естетика;
        ●  Філософія;
        ●  Логіка;
        ●  Політологія;
        ●  Соціологія;
        ●  Політолого-соціологічний курс;
        ●  Українська мова (за професійним спрямуванням);
        ●  Російська мова.

На кафедрі професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук провадиться наукова діяльність відповідно до ініціативної науково-дослідної теми «Шляхи вдосконалення професійної підготовки фахівців авіаційної галузі» д/р № 0116U002028.

За кафедрою закріплено 6 навчальних і навчально-методичних аудиторій, що входять у навчальну лабораторію, з фондом наукової, навчальної та методичної літератури, службові приміщення.

За період існування кафедри сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький склад: доктори і кандидати наук, професори і доценти.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук

Завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально – гуманітарних наук, доктор педагогічних наук, доцент.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 2001 р.
Тема та рік захисту докторської дисертації – «Теоретично і методичні засади забезпечення якості професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів в умовах євроінтеграції», 2015 р.
Коло наукових інтересів – Професійна підготовка фахівців авіаційної галузі в умовах євроінтеграції.
Доцент, доцент, кандидат історичних наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1987 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Розвиток театрального мистецтва України 1917-1920 рр.», 2000 р.
Коло наукових інтересів: Історія розвитку авіації на Кіровоградщині; історія театру Корифеїв; декоративно-ужиткове мистецтво краю.
Доцент, доцент, кандидат історичних наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А. М. Горького, 1976 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Культурно-історичні умови формування трудової активності молоді України у другій половині ХХ століття», 1986 р.
Коло наукових інтересів – Професійна культура авіафахівців.
Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка, 1995 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Формування культури професійного спілкування майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання» 2012, р.
Коло наукових інтересів – Педагогіка вищої школи, інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі ВНЗ.
Доцент, доцент, кандидат філософських наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 1998 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Міжкультурна комунікація як фактор формування глобального інформаційно-комунікативного простору», 2012 р.
Коло наукових інтересів – Соціально-філософські підвалини гуманістичних обріїв українського суспільства.
Завідувач лабораторії
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту, 2006.
Cтарший лаборант
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Ліпецький педагогічний інститут, 1965 р.
Старший викладач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація вчителя російської мови і літератури, рік випуску 1984. Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчителя української мови і літератури; рік випуску 1995. З 2001 року працює на курсах довузівської підготовки при ЛА НАУ, також при відділенні довузівської підготовки іноземних громадян ЛА НАУ.
Коло наукових інтересів: методичні та дидактичні засади формування рівня комунікативної компетенції в іноземних студентів І курсу, формування професійної мовнокомунікативної компетенції з української мови в майбутніх авіаційних фахівців.
Старший викладач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація вчителя російської мови і літератури; рік випуску 1987; Кіровоградський державний педагогічний інститут, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчителя української мови і літератури; рік випуску 1995; Кіровоградський Державний педагогічний університет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови і зарубіжної літератури; рік випуску 2002. З 2006 року очолює відділення довузівської підготовки іноземних громадян.
Коло наукових інтересів: методичні та дидактичні засади формування мотивації до вивчення російської мови як іноземної у курсантів льотних спеціальностей; формування комунікативної компетенції з ділової української мови в авіаційних фахівців у льотному навчальному закладі.
Викладач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація вчителя російської мови і літератури, рік випуску 1989.
Коло наукових інтересів: розвиток комунікативних умінь з російської мови в іноземних слухачів відділення довузівської підготовки; підвищення рівня професійної іншомовної компетенції в курсантів авіаційних спеціальностей.
Лаборант кафедри
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: У 2010 році закінчила Державну льотну академію України зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".