International Relations Department
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОРЯДОК
прийому на навчання
іноземців та осіб без громадянства
до Льотної академії Національного авіаційного університету

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Льотної академії Національного авіаційного університету (далі – Льотна академія НАУ) здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03.06.1994 р. № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Білорусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02.12.2019 р. № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

1.2. Прийом іноземців здійснюється без обмежень ознак раси, кольору шкіри, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану або іншими ознаками.

 1.3. Дія цього Додатку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

1.4. Навчання в Льотній академії НАУ ведеться українською та англійською мовами.

1.5. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до ЛА НАУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії проводиться на акредитовані освітні програми. Льотна академія НАУ може приймати іноземців для навчання в аспірантурі, за програмами підготовчого відділення з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

1.6. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно. Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства. Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання. Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти Льотна академія НАУ укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань Льотної академії НАУ у дистанційному форматі. Укладання угоди можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

- відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;
- забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;
- забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію з офіційною (державною) базою даних;
- забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;
- забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;
- забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та Інтернет мережі;
- забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;
- забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією Льотної академії НАУ у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);
- наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;
- забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи Льотної академії НАУ, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;
- забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи Льотної академії НАУ;
- забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до Льотної академії НАУ через онлайн-платформу;
- зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років в партнерській організації.

1.7. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною та дистанційною формами здобуття освіти.

Навчання іноземців за дистанційною формою здобуття освіти здійснюється у випадках, передбачених законодавством.

Іноземець, який здобуває освіту на підготовчому відділенні відділу міжнародних зв’язків (ПВ ВМЗ) Льотної академії НАУ, в Кіровоградському льотному училищі (КЛУ) та на денній формі навчання в Льотній академії НАУ, має обов’язково пройти реєстрацію в органах внутрішніх справ України.

На оформлення посвідки на тимчасове перебування на території України мають право лише слухачі ПВ ВМЗ Льотної академії НАУ, слухачі КЛУ та студенти очної форми навчання Льотної академії НАУ.

1.8. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюється в установленому законодавством порядку на підставі наказу начальника Льотної академії НАУ.

1.9. Нормативний зміст та термін навчання за всіма рівнями вищої освіти визначається стандартами вищої освіти України та Правилами прийому до Льотної академії НАУ  на рік набору.

ІІ. Вимоги до рівня освіти та документів вступників

2.1. Для навчання на ПВ ВМЗ Льотної академії НАУ за навчальною програмою підготовчого відділення для іноземців з вивчення державної мови та/або мови навчання приймаються іноземці за наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України, та відповідного документа про освіту, який надає право здобувати вищу освіту в країні походження документа.

Після успішного закінчення навчання на ПВ ВМЗ Льотної академії НАУ іноземець отримує Свідоцтво встановленого зразка.

2.2. Для здобуття ОС «Бакалавр» приймаються іноземці та особи без громадянства з повною загальною середньою освітою.

2.3. Для здобуття ОС «Магістр» приймаються іноземці та особи без громадянства, які мають ступінь «Бакалавр» або «Магістр», або освіту за освітньокваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

2.4. Прийом на навчання на старші (другий та наступні) курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку спеціальностей.

2.5. Поновлення до складу іноземних студентів на всі форми навчання дозволяється, як правило, у період сесії, а також літніх чи зимових канікул.

2.6. Переведення іноземних студентів з закладів вищої освіти України до Льотної академії НАУ здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів.

2.7. Переведення іноземних студентів в межах факультетів Льотної академії НАУ здійснюється за згодою деканів факультетів.

2.8. Документи на поновлення чи переведення студентів на навчання на 1 курсі ОС «Бакалавр» або ОС «Магістр» не приймаються.

2.9. Відраховані з першого курсу особи, можуть вступати на навчання у терміни встановлені Правилами прийому до Льотної академії НАУ на рік набору.

2.10. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, яка здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання здійснюється компетентним органом до початку другого семестру першого року навчання власника іноземного документу. Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності або проходять стажування та яким не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів. За результатами процедури визнання Льотна академія НАУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі встановлення не автентичності наданого документа про здобутий освітній рівень Льотна академія НАУ відраховує такого іноземця.

ІІІ. Фінансування підготовки іноземних фахівців

3.1. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах встановлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

3.2. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами. Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на ПВ ВМЗ Льотної академії НАУ відповідно до листів-направлень МОН. Прийом іноземців на навчання до Льотної академії НАУ за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

3.3. Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які на законних підставах беруть участь у конкурсному відборі на зарахування до числа здобувачів вищої освіти Льотної академії НАУ, не може бути нижчою, ніж для українських громадян, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України.

3.4. Оплата освітніх послуг, що надаються Льотною академією НАУ іноземцю, здійснюється відповідно до укладених договорів (контрактів) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

IV. Організація та проведення конкурсу

4.1. Льотна академія НАУ здійснює набір іноземних громадян і осіб без громадянства в межах ліцензованого обсягу на навчання за ОС «Бакалавр» і «Магістр».

4.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Льотної академії НАУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть участь у конкурсі на зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

4.3. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

4.4. Іноземці та особи без громадянства зараховуються на навчання до Льотної академії НАУ за результатами вступних іспитів, які проводяться предметними (атестаційними) комісіями Льотної академії НАУ.

Рівень знань оцінюється за шкалою: достатній та недостатній.

4.5. При вступі на 1 курс ОС «Бакалавр» іноземні громадяни складають іспити з мови (української, англійської) в залежності від обраної мови навчання та математики.

4.6. При вступі на ОС «Магістр» іноземні громадяни складають іспити з мови (української, англійської) в залежності від обраної мови навчання; фаховий іспит чи тест навчальних компетенцій.

4.7. Проведення вступних іспитів для іноземців, які вступають для здобуття ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» забезпечує відбіркова (предметна) комісія Льотної академії НАУ. При проведенні вступних випробувань можуть бути використані сучасні технічні засоби комунікацій.

4.8. Після проходження конкурсного відбору іноземці та особи без громадянства укладають контракт з Льотною академією НАУ, здійснюють оплату та зараховуються на навчання наказом начальника академії.

V. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Прийом заяв і документів, проведення співбесіди та зарахування на навчання вступників-іноземців за ОС «Бакалавр» чи ОС «Магістр» здійснюється в межах норм ліцензійного обсягу виділеного Льотній академії НАУ на навчання за ОС «Бакалавр» чи ОС «Магістр», відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України у поточному році та у нижчезазначені терміни:

Етапи
вступної компанії

ОС «БАКАЛАВР»
ОС «МАГІСТР»

Підготовче відділення, аспірантура

Початок прийому заяв та документів

1 липня

протягом року

Закінчення прийому заяв та документів

15 грудня

протягом року

Терміни проведення вступних іспитів

01 липня – 16 грудня

протягом року

Терміни зарахування вступників

02 липня – 18 грудня

протягом року


5.2. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Льотної академії НАУ на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

VІ. Порядок прийому заяв і документів іноземних абітурієнтів

6.1. Іноземці та особи без громадянства, що вступають на навчання до Льотної академії НАУ, мають звернутися до Відділу міжнародних зв’язків (ВМЗ) Льотної академії НАУ, який здійснює перевірку, прийом заяв і документів та організовує вступні випробування.

6.2. Документ та додаток до нього про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ іноземця до Льотної академії НАУ, має бути засвідчений у країні його видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізований відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

6.3. Особи, які вступають на навчання на підготовче відділення ВМЗ Льотної академії НАУ мають подати наступні документи:

 1. заява;
 2. документ (оригінал) та його копія про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 3. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 4. копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 6. 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм (матовий папір).

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Документи, зазначені у підпунктах 2-4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та подані у двох примірниках.

6.4. Іноземці та особи без громадянства, що вступають на навчання за ОС «Бакалавр», подають до ВМЗ Льотної академії НАУ наступні документи:

 1. заява;
 2. документ (оригінал) та його копія про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 3. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 4. копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 6. 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;
 7. копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та подані у двох примірниках.

6.5. Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу або повну вищу освіту та вступають на навчання за ОС «Магістр», подають до ВМЗ Льотної академії НАУ наступні документи:

 1. заява;
 2. документ (оригінал) та його копія про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 3. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 4. оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отримані кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;
 5. копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 6. дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 7. 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;
 8. копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені у підпунктах 2–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та подані у двох примірниках.

6.6. Для переведення або поновлення іноземних студентів до Льотної академії НАУ з інших навчальних закладів, а також з однієї форми навчання на іншу або напряму (спеціальності) на інший у межах академії подаються наступні документи:

 1. заява встановленого зразка (заповнюється під час подачі документів);
 2. письмова згода ректора закладу вищої освіти, в якому навчається заявник, засвідчена печаткою закладу вищої освіти (для іноземних студентів Льотної академії НАУ достатньо письмової згоди начальника ВМЗ та декана факультету, де навчається студент);
 3. документ (оригінал) та його копія про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 4. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 5. академічна довідка (оригінал);
 6. копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 7. дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 8. 8 фотокарток розміром 30 х 40 мм;
 9. копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 3, 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені у підпунктах 3–6 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та подані до університету у двох примірниках.